4x Faster

สนทนาภาษาอังกฤษได้รวดเร็วกว่าวิธีอื่น 4 เท่า

Small Classes

จัดกลุ่มขนาดเล็ก 5-7 คน ทำให้เข้าถึงการเรียนภาษาอังกฤษได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Native Speakers

เรียนกับเจ้าของภาษา ทำให้เรียนรู้สำเนียงและการออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

Friendly Atmosphere

บรรยากาศในห้องเรียนอบอุ่น สนุกสนาน ทำให้ผ่อนคลายเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ

floating_edvisa2